Master of Industrial Manufacturing

หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตของไทย

"Master of Industrial Manufacturing" คืออะไร ?

 หลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรในสายการผลิต โดยเนื้อหาหลักสูตรพัฒนามาจาก “PRODUCTION MEISTER”  หลักสูตรซึ่งเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ผู้เชี่ยวชาญของ JMA GROUP รวบรวมมาจากการทำงานที่หน้างานจริง
 นอกจากนี้ ยังเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินมาตรฐานสมรรถนะด้านการบริหารของบุคลากร/ช่างเทคนิคในสายการผลิต ที่จัดทำโดยสคช. หรือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรีอีกด้วย

กรณีศึกษา

ตัวอย่างกรณีศึกษาจากบริษัทในประเทศญี่ปุ่นที่นำหลักสูตรของ JMAM ไปใช้อบรม

ANA Catering Service

รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานสำหรับการทำไคเซ็น

※ข้อมูลจากเอกสารประชาสัมพันธ์「Production Meister」vol.2

Maruha Nichiro Corporation

ความพยายามในการสร้างระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สนุกและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

※ข้อมูลจากเอกสารประชาสัมพันธ์「Production Meister」vol.1

Amano Corporation

การมีเพื่อนอยู่ข้าง ๆ คือพลังที่ยิ่งใหญ่! การนำความรู้ที่ติดตัวไปประยุกต์ใช้เพื่อความเติบโตยิ่งขึ้น

※ข้อมูลจากเอกสารประชาสัมพันธ์「Production Meister」vol.1