Master of Industrial Manufacturing

หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตของไทย

รายละเอียดหลักสูตร

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
1. การศึกษาทางไกลโดยระบบไปรษณีย์
2. หลักสูตรอบรมหลังเรียน (หลักสูตรติวเข้มเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบประเมินสมรรถนะ)

1. การศึกษาทางไกลโดยระบบไปรษณีย์

ภาพรวมหนังสือเรียน

ระดับ Basic

กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าเรียน

พนักงานทั่วไป (Operator)

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

3 เดือน

ระยะเวลาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเรียน

4 เดือน

เอกสารประกอบการเรียน

หนังสือ 3 เล่ม
(หน้าที่/ต้นทุน คุณภาพ และ การส่งมอบ/ความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม)
แบบทดสอบวัดระดับความเข้าใจ 4 หัวข้อ
(หน้าที่/ต้นทุน • คุณภาพ • การส่งมอบ/ความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม
• คำถาม
รวมทุกหัวข้อการเรียนรู้ (Case Study))

ราคา

1,600 บาท / ท่าน

ระดับ Intermediate

กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าเรียน

หัวหน้าทีม / หัวหน้ากลุ่มงาน
(Sub-leader / Foreman)

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

4 เดือน

ระยะเวลาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเรียน

5 เดือน

เอกสารประกอบการเรียน

หนังสือ 4 เล่ม
 (หน้าที่ ต้นทุน คุณภาพ และ การส่งมอบ/ความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม) 
แบบทดสอบวัดระดับความเข้าใจ 5 หัวข้อ
 (หน้าที่ • ต้นทุน • คุณภาพ • การส่งมอบ/ความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม • คำถามรวมทุกหัวข้อการเรียนรู้ (Case Study))

ราคา

1,850 บาท / ท่าน

※ ในระหว่างระยะเวลาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเรียน ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จากหนังสือเรียน และเข้าสอบเพื่อวัดระดับความเข้าใจทางเว็บไซต์
※ เกณฑ์การสอบผ่านสำหรับการสอบวัดระดับความเข้าใจอยู่ที่ 80% ในแต่ละหัวข้อสามารถตอบได้สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง
※ ใบรับรองการจบหลักสูตร สามารถดาวโหลดได้จากเว็บไซต์

จุดเด่นของหนังสือเรียน

 มีตารางกำหนดการเรียน ผู้เรียนจะสามารถเปรียบเทียบวันที่เรียนจริงกับกำหนดการที่วางไว้ได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนให้เป็นไปตามแผน

 เนื้อหาที่เข้าใจง่ายพร้อมภาพประกอบ หากผู้เรียนลองจินตนาการถึงเนื้องาน หรือที่ทำงานของตนเองในระหว่างเรียนจะทำให้เข้าใจในเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

ภาพประกอบกรณีตัวอย่างหน้างานจริง

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆ

แบบทดสอบวัดระดับความเข้าใจ

หลังจากที่เรียนจบแล้ว ผู้เรียนสามารถวัดผลลัพธ์การเรียนได้โดยการทำแบบทดสอบวัดระดับความเข้าใจ (ผ่านทางเว็บไซต์)

2. หลักสูตรอบรมหลังเรียน (หลักสูตรติวเข้มเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบประเมินสมรรถนะ)

 หลักสูตรอบรมความรู้ความสามารถด้านการบริหารการผลิตแบบองค์รวมในเชิงปฏิบัติที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาหลักสูตร Master of Industrial Manufacturing เพื่อเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตร

ภาพรวมหลักสูตรอบรม

เหมาะสำหรับ:

 • ระดับ Basic : พนักงานระดับซูเปอร์ไวเซอร์ (Supervisor), หัวหน้างาน (Leader)
 • ระดับ Intermediate : พนักงานระดับผู้จัดการ (Manager), ซูเปอร์ไวเซอร์ (Supervisor), หัวหน้างาน (Leader)
  • ※ปัจจุบันมีเฉพาะระดับ Basic และ ระดับ Intermediate สำหรับระดับอื่น ๆ จะทยอยพัฒนาตามลำดับ

จำนวนผู้เข้าร่วม:

 • สูงสุด 30 ท่าน / รอบ

ระยะเวลา:

 • 2 วัน

รูปแบบการจัดอบรม:

 • สัมมนา (เข้ารับอบรมที่ศูนย์อบรมภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี)
 • จัดอบรมภายในองค์กรแบบ In-house
  • ※โปรดติดต่อเพื่อรับประเมินราคาในการจัดอบรม

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

ระดับ Basic

วันที่ 1

วันที่ 2

เช้า

เล่มที่ 1 บทบาทของฝ่ายผลิตและความตระหนักเรื่องต้นทุน

〈ทำความเข้าใจงานของหน้างานการผลิตและวิธีการทำงานของบริษัท〉
・บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
・โครงสร้างบริษัทและการทำงานของหน้างานการผลิต
・การสร้างมิตรและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
・การสร้างสถานที่ทำงานให้มีชีวิตชีวา

■เล่มที่ 2 การควบคุมไม่ให้เกิดชิ้นงานเสีย

〈ทำความเข้าใจว่าคุณภาพคืออะไร วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย การดำเนินการลดของเสีย〉
 ・คุณภาพคืออะไร
 ・การไม่ผลิตชิ้นงานเสีย
 ・วิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม่ให้ชิ้นงานเสียหลุดไปยังกระบวนการถัดไป
 ・วิธีดำเนินการลดชิ้นงานเสีย

บ่าย

■เล่มที่ 1 บทบาทของฝ่ายผลิตและความตระหนักเรื่องต้นทุน ②

〈ทำความเข้าใจความสูญเปล่า (มูดะ) ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนและวิธีดำเนินการลดต้นทุน〉
 ・ต้นทุนคืออะไร
 ・ความสูญเปล่า (มูดะ) ที่มาจากต้นทุน
 ・วิธีดำเนินการลดต้นทุน

■เล่มที่ 3 การควบคุมกำหนดการส่งมอบ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

〈ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมกำหนดการส่งมอบของที่ทำงาน〉
〈ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน〉
 ・เริ่มต้นด้วยการทำให้ทันตามกำหนดการส่งมอบ
 ・การเตรียมตัวล่วงหน้าให้ทันกำหนดการส่งมอบ
 ・ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน คุณภาพ/การส่งมอบ/ต้นทุน
 ・การจัดการความปลอดภัยในที่ทำงาน

วันที่ 1

เช้า

เล่มที่ 1 บทบาทของฝ่ายผลิตและความตระหนักเรื่องต้นทุน

〈ทำความเข้าใจงานของหน้างานการผลิตและวิธีการทำงานของบริษัท〉

・บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
・โครงสร้างบริษัทและการทำงานของหน้างานการผลิต
・การสร้างมิตรและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
・การสร้างสถานที่ทำงานให้มีชีวิตชีวา

บ่าย

■เล่มที่ 1 บทบาทของฝ่ายผลิตและความตระหนักเรื่องต้นทุน ②

〈ทำความเข้าใจความสูญเปล่า (มูดะ) ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนและวิธีดำเนินการลดต้นทุน〉
 ・ต้นทุนคืออะไร
 ・ความสูญเปล่า (มูดะ) ที่มาจากต้นทุน
 ・วิธีดำเนินการลดต้นทุน

วันที่ 2

เช้า

■เล่มที่ 2 การควบคุมไม่ให้เกิดชิ้นงานเสีย

〈ทำความเข้าใจว่าคุณภาพคืออะไร วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย การดำเนินการลดของเสีย〉
 ・คุณภาพคืออะไร
 ・การไม่ผลิตชิ้นงานเสีย
 ・วิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม่ให้ชิ้นงานเสียหลุดไปยังกระบวนการถัดไป
 ・วิธีดำเนินการลดชิ้นงานเสีย

บ่าย

■เล่มที่ 3 การควบคุมกำหนดการส่งมอบ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

〈ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมกำหนดการส่งมอบของที่ทำงาน〉
〈ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน〉
 ・เริ่มต้นด้วยการทำให้ทันตามกำหนดการส่งมอบ
 ・การเตรียมตัวล่วงหน้าให้ทันกำหนดการส่งมอบ
 ・ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน คุณภาพ/การส่งมอบ/ต้นทุน
 ・การจัดการความปลอดภัยในที่ทำงาน

ระดับ Intermediate

วันที่ 1

วันที่ 2

เช้า

อธิบายภาพรวมหลักสูตร
 ・ อธิบายเนื้อหาทั้งหมดของระดับ Intermediate อย่างคร่าวๆ

Unit 1 บทบาทของลีดเดอร์ในฝ่ายผลิต

<ทำความเข้าใจทัศนคติและความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับลีดเดอร์>
 ・ เรียนรู้กลไกการผลิต
 ・ เรียนรู้พื้นฐานการบริหารจัดการ
 ・ เรียนรู้มาตรฐานการปฏิบัติในการปรับปรุงหน่วยงาน
 ・ เรียนรู้พื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 ・ ทดสอบเพื่อวัดระดับความเข้าใจ

Unit 3 การเพิ่มความตระหนักในคุณภาพและวิธีการลดงานเสีย (NG)

<ทำความเข้าใจถึงเรื่องต่างๆที่จำเป็นเพื่อสร้างหน่วยงานในฐานะที่เป็นลีดเดอร์>
 ・ เรียนรู้เกี่ยวกับการทำให้ NG เท่ากับศูนย์
 ・ เรียนรู้เทคนิคและแนวคิดที่จำเป็นเพื่อรักษาคุณภาพของหน่วยงานให้มีระดับสูง
 ・ เรียนรู้เรื่องการตรวจสอบคุณภาพและการรับประกันคุณภาพ
 ・ ทดสอบเพื่อวัดระดับความเข้าใจ

บ่าย

Unit 2 ที่มาของต้นทุนการผลิตและวิธีการลดต้นทุน

 ・ เรียนรู้ความสำคัญของการลดต้นทุนและบทบาทของลีดเดอร์
 ・ เรียนรู้วิธีการปรับปรุง (ไคเซ็น)
 ・ ทำความเข้าใจเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการปรับปรุง Method (ปรับปรุงวิธีการผลิต/การปฏิบัติงาน) และการปรับปรุง Performance (การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต/การปฏิบัติงาน)
 ・ ทดสอบเพื่อวัดระดับความเข้าใจ

Unit 4 การบริหารควบคุมการผลิตและความปลอดภัยสำหรับลีดเดอร์

 ・ เรียนรู้เกี่ยวกับสภาวะการผลิต แผนการผลิต และการควบคุมการผลิต
 ・ ทำความเข้าใจเรื่อง “การตระหนักด้านการส่งมอบ” “การตระหนักด้านความปลอดภัย”  ซึ่งเป็นเรื่องที่ลืดเดอร์ควรทราบติดตัวไว้
 ・ เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับปรุง/การจัดการควบคุมกระบวนการผลิต, แผนการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
 ・ ทดสอบเพื่อวัดระดับความเข้าใจ

สรุป
 ・ สรุปเนื้อหาระดับ Intermediate ที่ได้อบรมมาและทบทวนจุดสำคัญในการปฏิบัติงานจริง

วันที่ 1

เช้า

อธิบายภาพรวมหลักสูตร
 ・ อธิบายเนื้อหาทั้งหมดของระดับ Intermediate อย่างคร่าวๆ

Unit 1 บทบาทของลีดเดอร์ในฝ่ายผลิต

<ทำความเข้าใจทัศนคติและความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับลีดเดอร์>
 ・ เรียนรู้กลไกการผลิต
 ・ เรียนรู้พื้นฐานการบริหารจัดการ
 ・ เรียนรู้มาตรฐานการปฏิบัติในการปรับปรุงหน่วยงาน
 ・ เรียนรู้พื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 ・ ทดสอบเพื่อวัดระดับความเข้าใจ

บ่าย

Unit 2 ที่มาของต้นทุนการผลิตและวิธีการลดต้นทุน

 ・ เรียนรู้ความสำคัญของการลดต้นทุนและบทบาทของลีดเดอร์
 ・ เรียนรู้วิธีการปรับปรุง (ไคเซ็น)
 ・ ทำความเข้าใจเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการปรับปรุง Method (ปรับปรุงวิธีการผลิต/การปฏิบัติงาน) และการปรับปรุง Performance (การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต/การปฏิบัติงาน)
 ・ ทดสอบเพื่อวัดระดับความเข้าใจ

วันที่ 2

เช้า

Unit 3 การเพิ่มความตระหนักในคุณภาพและวิธีการลดงานเสีย (NG)

<ทำความเข้าใจถึงเรื่องต่างๆที่จำเป็นเพื่อสร้างหน่วยงานในฐานะที่เป็นลีดเดอร์>
 ・ เรียนรู้เกี่ยวกับการทำให้ NG เท่ากับศูนย์
 ・ เรียนรู้เทคนิคและแนวคิดที่จำเป็นเพื่อรักษาคุณภาพของหน่วยงานให้มีระดับสูง
 ・ เรียนรู้เรื่องการตรวจสอบคุณภาพและการรับประกันคุณภาพ
 ・ ทดสอบเพื่อวัดระดับความเข้าใจ

บ่าย

Unit 4 การบริหารควบคุมการผลิตและความปลอดภัยสำหรับลีดเดอร์

 ・ เรียนรู้เกี่ยวกับสภาวะการผลิต แผนการผลิต และการควบคุมการผลิต
 ・ ทำความเข้าใจเรื่อง “การตระหนักด้านการส่งมอบ” “การตระหนักด้านความปลอดภัย”  ซึ่งเป็นเรื่องที่ลืดเดอร์ควรทราบติดตัวไว้
 ・ เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับปรุง/การจัดการควบคุมกระบวนการผลิต, แผนการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
 ・ ทดสอบเพื่อวัดระดับความเข้าใจ

สรุป
 ・ สรุปเนื้อหาระดับ Intermediate ที่ได้อบรมมาและทบทวนจุดสำคัญในการปฏิบัติงานจริง