Master of Industrial Manufacturing

หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตของไทย

ปัญหาที่บริษัทญี่ปุ่นในไทยพบเจอ

การพัฒนาบุคลากร

 • คนญี่ปุ่นอยากจะมอบหมายงานเพื่อให้คนไทยบริหารจัดการงานด้วยตัวคนไทยเอง แต่ยังไม่สามารถฝึกคนไทยที่สามารถมอบหมายงานให้ได้
 • ในประเทศไทยยังไม่มีหลักสูตรที่เนื้อหาครอบคลุมครบทุกเรื่องทั้งในเรื่องจิตสำนึกต่อหน้าที่ ความรู้และทักษะที่จำเป็น ส่วนทางบริษัทก็ไม่มีเวลาเพียงพอในการสร้างระบบการฝึกอบรมของบริษัทเอง

การปรับเลื่อนขั้น

 • กฎหมายแรงงานไทยนั้น ถ้าปรับเลื่อนขั้นพนักงานแล้วจะไม่สามารถปรับลดขั้นลงได้ การตรวจดูให้แน่ใจว่าคนที่เราต้องการจะปรับเลื่อนขั้นให้นั้นเป็นคนที่เหมาะสมจริงๆหรือไม่ ยังทำได้ยาก
 • ด้วยระบบงานแบบผู้อาวุโส การปรับเลื่อนขั้นจะอิงจากจำนวนปีในการทำงานหรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทำให้พนักงานอายุน้อยที่มีความสามารถสูงไม่มีช่องทางในการเติบโตในสายงาน (career path) ส่งผลให้พนักงานที่มีความสามารถลาออกไปทำงานที่อื่น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างระบบพัฒนาบุคลากร

 • ครอบคลุมในเรื่องจิตสำนึกต่อหน้าที่และความรู้พื้นฐานที่จำเป็นได้อย่างครบถ้วน
 • เนื้อหาที่เรียนมีการจัดแบ่งตามระดับหน้าที่อย่างเป็นระบบ
 • ด้วยการบริหารจัดการขัอมูลประวัติการเรียนทำให้การอบรมมีความสม่ำเสมอคงที่
 • มองเห็นได้ถึงระดับความสามารถ
 • ประเมินอย่างเป็นกลาง ทุกคนยอมรับได้
 • เลือกบุคลากรที่เหมาะสมสำหรับการปรับเลื่อนขั้นได้

*วัตถุวิสัย คือ การมองที่วุตถุหรือข้อมูลด้วยมุมมองที่เป็นกลาง ไม่มองด้วยอคติหรือความรู้สึกของตัวเอง

ด้วยการปรับใช้ภาษาเดียวกัน (ภาษาที่ทุกคนใช้เหมือนกันและมีความเข้าใจตรงกัน) จากเนื้อหาการเรียนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรู้ในหน้างานได้ดียิ่งขึ้น

สร้างสถานที่ทำงาน ที่เอื้อต่อการพัฒนา บุคลากร

 • ครอบคลุมในเรื่องจิตสำนึกต่อหน้าที่และความรู้พื้นฐานที่จำเป็นได้อย่างครบถ้วน
 • เนื้อหาที่เรียนมีการจัดแบ่งตามระดับหน้าที่อย่างเป็นระบบ
 • ด้วยการบริหารจัดการขัอมูลประวัติการเรียนทำให้การอบรมมีความสม่ำเสมอคงที่

ประเมินวัดผล ด้วยเกณฑ์มาตรฐาน ที่เป็นวัตถุวิสัย*

 • มองเห็นได้ถึงระดับความสามารถ
 • ประเมินอย่างเป็นกลาง ทุกคนยอมรับได้
 • เลือกบุคลากรที่เหมาะสมสำหรับการปรับเลื่อนขั้นได้

*วัตถุวิสัย คือ การมองที่วุตถุหรือข้อมูลด้วยมุมมองที่เป็นกลาง ไม่มองด้วยอคติหรือความรู้สึกของตัวเอง

ประเมินวัดผล ด้วยเกณฑ์มาตรฐาน ที่เป็นวัตถุวิสัย*

ด้วยการปรับใช้ภาษาเดียวกัน (ภาษาที่ทุกคนใช้เหมือนกันและมีความเข้าใจตรงกัน) จากเนื้อหาการเรียนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรู้ในหน้างานได้ดียิ่งขึ้น