Master of Industrial Manufacturing

หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตของไทย

แนวคิดหลักสูตร

หลักในการพัฒนาบุคลากร

ความรู้พื้นฐานด้านการผลิตและจิตสำนึกต่อหน้าทีถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาบุคลากร การกำหนดโครงสร้างของหลักสูตรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

กรอบการเรียนรู้ที่ถูกจัดทำอย่างเป็นระบบ

 กรอบการเรียนรู้ที่เหมาะกับแต่ละตำแหน่งงานได้ถูกจัดทำขึ้นมาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ครอบคลุมความรู้ ทักษะ และจิตสำนึกต่อหน้าที่ที่แต่ละตำแหน่งงานจำเป็นต้องมี

※โปรดดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ที่นี่

เกณฑ์การประเมินที่เป็นกลาง

 สามารถมองเห็นระดับความสามารถได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินที่เป็นกลาง

ผลลัพธ์ที่สามารถคาดหวัง

มีมุมมองการทำงานที่กว้างขึ้น อันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้ ทักษะ และเข้าใจถึงจิตสำนึกต่อหน้าที่

มีความเป็นผู้นำที่คนรอบข้างสามารถพึ่งพาได้ในฐานะที่เป็นบุคลากรซึ่งเป็นแกนหลักขององค์กร

เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้และการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองให้เติบโตสู่ระดับถัดไปจากการแบ่งกรอบการเรียนรู้ออกเป็น 4 ระดับ