การบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา
~Management in Employee Development​~

การบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา
~Management in Employee Development​~

หลักสูตรอบรมพื้นฐานการเป็นผู้จัดการ
และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาและสมาชิกในทีม พาทีมสู่ความมีชีวิตชีวา

manager_14354092
leadership_9186544
ผู้จัดการคืออะไร ?
รายละเอียดหลักสูตร
จุดประสงค์ของการอบรม
・เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการ
・เข้าใจถึงความสามารถที่จำเป็นของผู้จัดการ
คีย์เวิร์ด
・จิตสำนึกในหน้าที่และการทบทวน
・การอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา (การฟัง ถามคำถาม อธิบาย)
・มุมมองการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม

ผู้จัดการคือ...
ผู้ที่ทำให้สิ่งที่ตัวเองคิดเป็นจริงได้ด้วยการขับเคลื่อนผู้คน

รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ภาพรวมหลักสูตรอบรม

จำนวนผู้เข้าร่วม:

 • ✔ สูงสุด 30 ท่าน / รอบ

เหมาะสำหรับ:

 • ✔ ผู้จัดการ
 • ✔ หัวหน้างาน (Supervisor)

ระยะเวลา:

 • ✔ 2 วัน

รูปแบบการจัดอบรม:

 • ✔ สัมมนา (เข้ารับอบรมที่ศูนย์อบรมภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี หรือ จ.กรุงเทพฯ)
 • ✔ จัดอบรมภายในองค์กรแบบ In-house
  • ※โปรดติดต่อเพื่อรับประเมินราคาในการจัดอบรม

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

วันที่ 1

วันที่ 2

AM

★ ปฐมนิเทศ

1. บทบาทที่จำเป็นของผู้จัดการ
 ・ความสามารภที่จำเป็น 7 อย่างของผู้จัดการ
 ・ทัศนคติของผู้จัดการ

2. โครงสร้างพื้นฐานในการอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา
 ・เป้าหมายในการอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา
 ・โครงสร้างในการอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา
 (รากฐานคือความไว้ใจ)

★ ทบทวนเนื้อหาวันที่ 1

1. การถอดบทเรียน
 ・แชร์เรื่องที่ทำได้ดี และยังทำได้ไม่ค่อยดีในช่วง
 ก่อนการอบรมวันที่ 2 ให้สมาชิกในกลุ่มฟัง

2. การนำไปสู่นโยบาย
 ・สะสางนโยบายของบริษัทและแผนก
 ・พิจารณาว่าจะอธิบายผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร

PM

3. วิธีการปฏิบัติกับผู้ใต้บังคับบัญชา
 ・การ Coaching คืออะไร
 (ความต่างของ Teaching กับ Coaching)
 ・ทักษะการ Coaching
 Ⅰ. ทักษะการถามคำถาม
  (วิธีการเรียกสิ่งของ วิธีเปิด)
 Ⅱ. ทักษะการฟัง
  (การใช้ภาษากายในการสื่อสาร เป็นต้น)
 【Workshop】(Role-Play)
  แบ่งบทบาทสมมุติของหัวหน้า ผู้ใต้บังคับบัญชา
  และผู้สังเกตการณ์ จากนั้นให้ฝึกการ Coaching

4. สรุป

 Ⅲ.ทักษะการอธิบาย
  การอธิบายโดยใช้ทักษะการถามคำถาม
  และทักษะการฟัง
  【Workshop】(Role-Play)
  แบ่งบทบาทสมมุติของหัวหน้า ผู้ใต้บังคับบัญชา
  และผู้สังเกตการณ์จากนั้นให้ฝึกการ Coaching

3. การกรอกเอกสารการดำเนินการและนำเสนอ
 ・สรุปและนำเสนอว่าหลังจากนี้จะบริหารจัดการ
 การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร

4. สรุป

วันที่ 1

เช้า

★ ปฐมนิเทศ

1. บทบาทที่จำเป็นของผู้จัดการ
 ・ความสามารภที่จำเป็น 7 อย่างของผู้จัดการ
 ・ทัศนคติของผู้จัดการ

2. โครงสร้างพื้นฐานในการอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา
 ・เป้าหมายในการอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา
 ・โครงสร้างในการอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา (รากฐานคือความไว้ใจ)

บ่าย

3. วิธีการปฏิบัติกับผู้ใต้บังคับบัญชา
・การ Coaching คือ (ความต่างของ Teaching กับ Coaching)
・ทักษะการ Coaching
 Ⅰ. ทักษะการถามคำถาม (วิธีการเรียกสิ่งของ วิธีเปิด)

 Ⅱ. ทักษะการฟัง (การใช้ภาษากายในการสื่อสาร เป็นต้น)
 【Workshop】(Role-Play)
  แบ่งบทบาทสมมุติของหัวหน้า ผู้ใต้บังคับบัญชา และ ผู้สังเกตการณ์ จากนั้นให้ฝึกการ Coaching

4. สรุป

วันที่ 2

เช้า

★ ทบทวนเนื้อหาวันที่ 1

1. การถอดบทเรียน
・แชร์เรื่องที่ทำได้ดี และยังทำได้ไม่ค่อยดีในช่วงก่อนการอบรมวันที่ 2 ให้สมาชิกในกลุ่มฟัง

2. การนำไปสู่นโยบาย
・สะสางนโยบายของบริษัทและแผนก
・พิจารณาว่าจะอธิบายผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร

บ่าย

 Ⅲ.ทักษะการอธิบาย
  การอธิบายโดยใช้ทักษะการถามคำถาม และทักษะการฟัง
  【Workshop】(Role-Play)
  แบ่งบทบาทสมมุติของหัวหน้า ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้สังเกตการณ์ จากนั้นให้ฝึกการ Coaching

3. การกรอกเอกสารการดำเนินการและนำเสนอ
・สรุปและนำเสนอว่าหลังจากนี้จะบริหารจัดการการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร

4. สรุป