กระบวนการคิดเชิงตรรกะและเชิงวิพากษ์
~Critical and Logical Thinking~

กระบวนการคิดเชิงตรรกะและเชิงวิพากษ์
~Critical and Logical Thinking~

หลักสูตรอบรมกระบวนการคิด
เชิงตรรกะและเชิงวิพากษ์

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการเพิ่มทักษะการคิด
เสริมการทำงานให้เร็วขึ้น

skills_12592802
question_2452694
ความสำคัญของกระบวนการคิด
รายละเอียดหลักสูตร
จุดประสงค์ของการอบรม
・เข้าใจกระบวนการการคิดเชิงตรรกะ
・เข้าใจกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์
・เข้าใจถึงการสื่อสารเชิงตรรกะและหลายแง่มุม
คีย์เวิร์ด
・วิธีการคิดเชิงตรรกะและเชิงวิพากษ์
・การอภิปรายอย่างสร้างสรรค์
・ความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมไคเซ็น

ท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
วิธีการปฏิบัติแบบเดิมอาจไม่สอดคล้องกับหลาย ๆ สถานการณ์ในปัจจุบัน
ความคิดในหลายมุมมอง (เชิงวิพากษ์) และความคิดอย่างมีเหตุผล (เชิงตรรกะ)
จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็น

รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ภาพรวมหลักสูตรอบรม

จำนวนผู้เข้าร่วม:

  • ✔ สูงสุด 30 ท่าน / รอบ

เหมาะสำหรับ:

  • ✔ ทุกระดับงาน

ระยะเวลา:

  • ✔ 1 วัน

รูปแบบการจัดอบรม:

  • ✔ สัมมนา (เข้ารับอบรมที่ศูนย์อบรมภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี หรือ จ.กรุงเทพฯ)
  • ✔ จัดอบรมภายในองค์กรแบบ In-house
    • ※โปรดติดต่อเพื่อรับประเมินราคาในการจัดอบรม

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

เนื้อหาหลักสูตร

เช้า

★ ปฐมนิเทศ

1.เพิ่มพูนทักษะหน้างาน
 (1) Mieruka (การทำให้มองเห็น) 4 ประการ
 (2) 2 กระบวนการคิด

2. กระบวนการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) และ กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
 (1) เข้าใจถึงความแตกต่างของความคิด (ลับสมอง)
      【Workshop】กรณีศึกษา
 (2) วิธีการใช้สมองเชิงตรรกะ (การอ้างเหตุผลแบบนิรนัย และ อุปนัย)
         【Workshop】กรณีศึกษา
 (3) วิธีการใช้สมองเชิงวิพากษ์ (วิภาษวิธี)
         【Workshop】กรณีศึกษา

บ่าย

 (4) กรอบแนวคิด (Framework) คือ อะไร
 (5) กรอบแนวคิดที่ใช้บ่อยในกระบวนการคิดเชิงตรรกะ (MECE & Logic Tree)
           【Workshop】กรณีศึกษา & ปรับใช้ในหน้างานจริง
 (6) กรอบแนวคิดที่ใช้บ่อยในกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์
           (แนวคิด PAC: ข้อตั้งต้น (Premise) → ข้อสันนิษฐาน (Assumption) → ข้อสรุป (Conclusion))
           【Workshop】กรณีศึกษา

3. ทักษะการสื่อสารเพื่อสามารถนำกระบวนการคิดที่ดีไปใช้
 (1) พื้นฐานการสื่อสาร
 (2) การสื่อสารในองค์กร
 (3) การสื่อสารแบบอวัจนภาษา

เช้า

★ ปฐมนิเทศ

1.เพิ่มพูนทักษะหน้างาน
 (1) Mieruka (การทำให้มองเห็น) 4 ประการ
 (2) 2 กระบวนการคิด

2. กระบวนการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) และ กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
 (1) เข้าใจถึงความแตกต่างของความคิด (ลับสมอง)
      【Workshop】กรณีศึกษา
 (2) วิธีการใช้สมองเชิงตรรกะ (การอ้างเหตุผลแบบนิรนัย และ อุปนัย)
         【Workshop】กรณีศึกษา
 (3) วิธีการใช้สมองเชิงวิพากษ์ (วิภาษวิธี)
         【Workshop】กรณีศึกษา

บ่าย

 (4) กรอบแนวคิด (Framework) คือ อะไร
 (5) กรอบแนวคิดที่ใช้บ่อยในกระบวนการคิดเชิงตรรกะ (MECE & Logic Tree)
           【Workshop】กรณีศึกษา & ปรับใช้ในหน้างานจริง
 (6) กรอบแนวคิดที่ใช้บ่อยในกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์
           (แนวคิด PAC: ข้อตั้งต้น (Premise) → ข้อสันนิษฐาน (Assumption) → ข้อสรุป (Conclusion))
           【Workshop】กรณีศึกษา

3. ทักษะการสื่อสารเพื่อสามารถนำกระบวนการคิดที่ดีไปใช้
 (1) พื้นฐานการสื่อสาร
 (2) การสื่อสารในองค์กร
 (3) การสื่อสารแบบอวัจนภาษา