พิธีลงนาม MOU เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (EAU)

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาบริษัท เจมัม (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (EAU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและการศึกษา ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

หลังจากนี้ บริษัท เจมัม (ไทยแลนด์) จำกัด จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (EAU) โดยนำองค์ความรู้จากประเทศญี่ปุ่นที่มีมาพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรต่อไป

Latest